MCS. Magia Czarnego Sportu

MCS to gra kar­cia­na dla 2 lub 4 gra­czy odda­ją­ca w peł­ni spe­cy­fi­kę spor­tu żuż­lo­we­go. Dzię­ki uni­kal­nym rodza­jom kart, gra­cze mogą wpły­wać na aktu­al­ne for­my zawod­ni­ków, odkry­wać frag­men­ty toru sprzy­ja­ją­ce ata­kom, a tak­że kon­tro­lo­wać prze­bieg wyści­gu za pomo­cą licz­nych manew­rów dostęp­nych w grze.

Ryzy­kow­ne szar­że, ostre szpry­ce, defek­ty, upad­ki i bez­par­do­no­wa wal­ka o zwy­cię­stwo. 110 kart któ­re spra­wią, że zawład­nie Tobą Magia Czar­ne­go Sportu!

Pod­cast zawie­ra dłuż­szy auto­bio­gra­ficz­ny wstęp mówiącego.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.