Lucyfer – sezon 5 oraz pierwsze wrażenia z komiksu

Jakiś czas temu „Lucy­fer” powró­cił z pią­tym sezo­nem. Sezo­nem o tyle nie­ty­po­wym, że jak wie­le innych seria­li ser­wo­wa­nych w okre­sie pan­de­mii, podzie­lo­nym na dwie czę­ści. Sick i Jer­ry obej­rze­li całość i posta­no­wi­li pody­sku­to­wać o niej w wir­tu­al­nym stu­dio. Ale zanim posłu­cha­cie o samym seria­lu, Sick opo­wie o swo­ich pierw­szych wra­że­niach z lek­tu­ry komik­so­we­go „Lucy­fe­ra” oraz róż­ni­cach pomię­dzy komik­sem a seria­lem. Pole­ca­my całość Waszej uwadze.

Szcze­gó­ło­wa roz­pi­ska pre­zen­tu­je się następująco:

  • 00:00:38 – Pierw­sze wra­że­nia z komik­su „Lucy­fer”
  • 00:24:26 – „Lucy­fer” – sezon 5a
  • 00:42:23 – „Lucy­fer” – sezon 5b
  • 01:01:21 – pod­su­mo­wa­nie i różności

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.