Sherlock Holmes i Sprawa doktora

W 444. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK Bogu­sia Szew­czyk wraz z Huber­tem Span­dow­skim, pro­wa­dze­ni przez Ste­phe­na Kin­ga, uda­ją się na Baker Stre­et 221B. Punk­tem wyj­ścia do dzi­siej­szej dys­ku­sji jest dosko­na­ła ama­tor­ska ekra­ni­za­cja opo­wia­da­nia „Spra­wa dok­to­ra”, któ­rym Ste­phen King doło­żył swo­jej cegieł­ki do fran­czy­zy Sher­loc­ka Hol­me­sa. Dzi­siej­sza dys­ku­sja, jak to czę­sto bywa w Radiu SK, pro­wa­dzo­na z pozio­mu znaw­cy i wiel­kie­go miło­śni­ka tema­tu oraz hol­me­so­we­go laika… choć tym razem mamy małe odwró­ce­nie ról. Osta­tecz­nie przy­go­to­wa­li­śmy dla was wie­lo­wąt­ko­wą dys­ku­sję, któ­rej sed­nem jest jed­nak pro­duk­cja łączą­ca trzy pasje – Ste­phe­na Kin­ga, Sher­loc­ka Hol­me­sa i Z archi­wum X. Zapra­sza­my do słuchania!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.