Star Wars Komiks – Darth Vader/Rozbite Imperium

Wespół z Man­do posta­no­wi­li­śmy kuć żela­zo póki gorą­ce i szyb­ko nad­ro­bić zale­gło­ści w dotych­czas wyda­nych tomach Star Wars Komiks. Tym samym dziś ser­wu­je­my kolej­ny podwój­ny odci­nek, w któ­rym oma­wia­my otwar­cie jed­nej z fla­go­wych serii nowe­go, komik­so­we­go uni­wer­sum, czy­li „Dar­tha Vade­ra” oraz „Roz­bi­te Impe­rium”, któ­re sta­no­wi­ło część pro­jek­tu „Dro­ga do Prze­bu­dze­nia mocy”.

Jeże­li chce­cie się dowie­dzieć jak wyglą­da zła wer­sja duetu kul­to­wych dro­idów, czy w Gwiezd­nych Woj­nach jest miej­sce dla India­ny Jone­sa oraz jak bar­dzo nie ogar­niam dyna­micz­nych kadrów w komik­sach, zapra­sza­my na odcinek.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Jerry’s Tales. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.