Legendy Star Wars – Darth Vader i zaginiony oddział

Wyda­rze­nia, któ­re uka­za­no w fil­mie Zemsta Sithów, wciąż prze­śla­du­ją Dar­tha Vade­ra. Mrocz­ny Lord musi jed­nak zapo­mnieć o swo­jej prze­szło­ści i sku­pić się na tym, co nie­sie przy­szłość. W ramach nowej misji ma udać się do tajem­ni­czej Mgła­wi­cy Duchów i odna­leźć – a w mia­rę moż­li­wo­ści tak­że ura­to­wać – zagi­nio­ne impe­rial­ne siły eks­pe­dy­cyj­ne. Zada­nie oka­zu­je się trud­niej­sze, niż się z począt­ku zda­wa­ło, a w dodat­ku Vader musi się dzie­lić zwierzch­no­ścią nad wła­sny­mi jed­nost­ka­mi z upar­tym, choć kom­pe­tent­nym oficerem.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.