Przecast 36 – Koronacja zombie w jakości porno

Wita­my w Prze­ca­ście, czy­li w prze­ko­zac­kim prze­glą­dzie popkul­tu­ry z prze­ka­zem, tj. w regu­lar­nym cyklu luź­nych roz­mów twór­ców i przy­ja­ciół Kon­glo­me­ra­tu o tym, co aktu­al­nie dzie­je się w popkul­tu­rze. W tym tygo­dniu spo­ty­ka­my się już dru­gi raz aby zaser­wo­wać Prze­cast w wer­sji bar­dziej kla­sycz­nej. Naj­pierw omó­wi­my pokaź­ną por­cję tra­ile­rów z zom­bie na pierw­szym pla­nie oraz parę new­sów seria­lo­wo-fil­mo­wo-komik­so­wych, a następ­nie weź­mie­my na warsz­tat seria­le, któ­re ostat­nio nad­ro­bi­li­śmy. Będzie „Lucy­fer”, spo­ro fan­ta­sy i scien­ce-fici­ton oraz pokaź­ny kącik dzie­cię­cy. Szcze­gó­ło­wy plan tra­dy­cyj­nie znaj­dzie­cie poniżej:

 • 00:02:12 – „Coro­na Zom­bies” – oko­licz­no­ścio­wy hor­ror pan­de­micz­ny jako­ści wątpliwej
 • 00:15:34 - Ahso­ka Tano w „The Man­da­lo­rian 2” – hit czy kit? 
 • 00:28:29 - „The Wal­king Dead: World Bey­ond” - tyl­ko spin-off young adult, czy waż­na cegieł­ka w uniwersum 
 • 00:37:06 – „Tra­in to Busan 2: Penin­su­la” – sequ­el kore­ań­skie­go hitu w natarciu
 • 00:45:04 – Zmia­ny, zmia­ny, zmia­ny, ale o pro­mo­cję trze­ba dbać – o nowym ter­mi­na­rzu i paru new­sach z MCU
 • 00:55:37 – Gdzie zawi­ta „Star Girl”? - gene­rycz­na młodzieżówka?
 • 01:07:49 – Pie­kiel­nie dobry serial – o „Lucy­fe­rze” słów kilka
 • 01:22:58 – Kopa­ne fan­ta­sy, czy­li o „Wu Assassins”
 • 01:27:57 – Sequ­el jak sequ­el, ale to ani­me to powin­ni­ście obej­rzeć – dru­gi sezon „Alte­red Car­bon” oraz „Alte­red Car­bon: Resleeved”
 • 01:36:58 – Inte­rak­tyw­ne ani­ma­cje od Net­flik­sa – „Car­men San­die­go: Kraść czy nie kraść” oraz „Mine­craft: Tryb fabularny” 
 • -1:53:55 – Jak zaszcze­pić miłość od super­bo­ha­te­rów, czy­li o kar­cian­ce „Justi­ce League: Hero Dice”
 • 01:59:24 – Męcze­bu­ła, czy­li pierw­sze wra­że­nia z „Tales From the Loop” 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.