Książę nocy. Łowca. List inkwizytora (tom 2)

Śre­dnio­wiecz­na Fran­cja. W zam­ku kasz­te­la­na Jeha­na de Rouge­mon­ta zja­wia się tru­ba­dur Ker­gan, któ­ry zabi­ja żonę gospo­da­rza i zni­ka bez śla­du. Zmar­ła kobie­ta prze­mie­nia się w wam­pi­ra żywią­ce­go się krwią dzie­ci z oko­licz­nych wio­sek, co wkrót­ce wycho­dzi na jaw i spra­wia, iż zroz­pa­czo­ny kasz­te­lan poprzy­się­ga zemstę i wyru­sza w świat, by odna­leźć i znisz­czyć Ker­ga­na. Tak wła­śnie roz­po­czy­na się histo­ria trwa­ją­ce­go aż do XX wie­ku kon­flik­tu. Kru­cja­ta Jeha­na nie koń­czy się powo­dze­niem, ale kolej­ni człon­ko­wie rodu Rouge­mon­tów kon­ty­nu­ują dzie­ło swo­je­go przodka.

W 1994 uka­zał się pierw­szy album serii „Ksią­żę nocy” z rysun­ka­mi i ze sce­na­riu­szem Yve­sa Swol­fsa. Czy dziś ta histo­ria o bru­tal­nym, dac­kim wam­pi­rze ma nam coś cie­ka­we­go do zaofe­ro­wa­nia? Jak śre­dnio­wiecz­na Fran­cja pre­zen­tu­je się na kadrach komik­su? Czy de Rouge­mon­to­wie zdo­ła­ją znisz­czyć krwio­żer­czą isto­tę? Czy Szy­mas się­gnie po kolej­ne albu­my serii? Posłuchajcie.

Komik­sy z serii „Ksią­żę Nocy” może­cie kupić w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.