Przecast 2 – Ostry Terror Szymasa, czyli o kolekcjonowaniu, erotyce i nostalgii

Wita­my w Prze­ca­ście, czy­li w prze­ko­zac­kim prze­glą­dzie popkul­tu­ry z prze­ka­zem, tj. w regu­lar­nym cyklu luź­nych roz­mów twór­ców i przy­ja­ciół Kon­glo­me­ra­tu o tym, co aktu­al­nie dzie­je się w popkul­tu­rze. W tym tygo­dniu poroz­ma­wia­my o naszych ocze­ki­wa­niach wzglę­dem fil­mo­wych i seria­lo­wych zapo­wie­dzi, o nostal­gii i żero­wa­niu na niej, o zmia­nach w pro­mo­cji i recep­cji ero­ty­ki, o pla­sty­na­cji oraz o komik­so­wych i książ­ko­wych kolek­cjach kio­sko­wych. Dokład­ny spis tre­ści znaj­dzie­cie poniżej:

 • 0:01:30 – „Pit­bull: Ostat­ni pies” – tra­iler
 • 0:12:10 – „Ash vs Evil Dead”, sezon 3 – tra­iler
 • 0:14:30 – „Sum­mer ‘84” – tra­iler
 • 0:18:38 – „Mody­fi­ko­wa­ny węgiel” – tra­iler
 • 0:23:47 – „Ter­ror” – tra­iler
 • 0:29:52 – Serial “Kro­ni­ki wampirów”
 • 0:34:46 – Serial „May­ans MC” i „Syno­wie Anarchii”
 • 0:46:01 – Pierw­sze wra­że­nia z seria­lu „Black Lightning”
 • 0:52:29 – Nowe odcin­ki audio seria­lu „Robin of Sherwood”
 • 1:00:18 – Ostry sex, osty język, ostra jaz­da, czy­li nowa gwiaz­da na pol­skim ryn­ku powie­ści kry­mi­nal­nej, pro­mo­cja ksią­żek Pau­li­ny Świst i Remi­giu­sza Mro­za, thril­le­ry ero­tycz­ne na Pol­sa­cie oraz lite­ra­tu­ra dla doro­słych wczo­raj a dziś.
 • 1:22:42 – Gry Dan­gan­ron­pa 1 i 2
 • 1:30:01 – Zapo­wiedź kon­wen­to­we (m.in. Fan­ta­sma­go­ria i Holocron)
 • 1:36:18 – Wysta­wa „Body Worlds Vital
 • 1:55:03 – Kio­sko­we kolek­cje ksią­żek i komiksów

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.