Star Wars: Ostatni Jedi – Niesamowite przekroje

Nie­sa­mo­wi­te prze­kro­je to barw­ne plan­sze przed­sta­wia­ją­ce pojaz­dy i stat­ki z fil­mu Gwiezd­ne woj­ny: Ostat­ni Jedi, któ­re pozwo­lą fanom kosmicz­nej serii jesz­cze raz powró­cić do odle­głej galak­ty­ki. Nie­zwy­kle szcze­gó­ło­we prze­kro­je i wyczer­pu­ją­ce opi­sy spra­wia­ją, że to obo­wiąz­ko­wa pozy­cja dla każ­de­go miło­śni­ka gwiezd­nej sagi.

Pamię­taj­cie, że aby uła­twić Wam śle­dze­nie naszych gwiezd­no­wo­jen­nych pod­ca­stów wydzie­li­li­śmy spe­cjalny feed. Może­cie nas teraz sub­skry­bo­wać w itu­nes (nie zapo­mnij­cie oce­nić naszych doko­nań!) lub śle­dzić w ramach rssa w dowol­nej apli­ka­cji. Pole­camy się Waszej uwadze 🙂

„Star Wars: Ostat­ni Jedi – Nie­sa­mo­wi­te prze­kro­je” moż­na kupić oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.