Minionki

Minion­ki jako gatu­nek od zawsze pra­gnę­ły tyl­ko dwóch rze­czy: słu­żyć naj­po­dlej­sze­mu panu, jakie­go uda im się odna­leźć. Oraz bana­nów. Naj­now­sze dzie­ło Illu­mi­na­tion Enter­ta­in­ment przed­sta­wi Wam histo­rię minion­ko­wej cywi­li­za­cji. Od pre­hi­sto­rii po rok 1968 i słyn­ną kra­dzież koro­ny bry­tyj­skiej królowej.

Szy­mas ponow­nie dotrzy­mał sło­wa i się­gnął po spin-off serii Despi­ca­ble me, czy­li po film Minion­ki z 2015 roku. Czy tym razem ujrzy­my nasze uro­cze i cia­maj­do­wa­te żół­te stwor­ki na tle swa­styk? A może pod wodzą towa­rzy­sza Sta­li­na? Jak wyglą­da Wiel­ka Bry­ta­nia widzia­na ocza­mi minion­ków? Kto jest tar­ge­tem tej pro­duk­cji? Czy Szy­mas nadal pla­nu­je zakup żół­tych figu­rek, czy może fran­czy­za w koń­cu mu się prze­ja­dła? Posłuchajcie…

 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.