Czarna Pantera

T’Cha­ka, król Wakan­dy, zosta­je zamor­do­wa­ny. Zgod­nie z tra­dy­cją tron oraz moc Czar­nej Pan­te­ry mają przejść w ręce księ­cia T’Chal­li, o ile nie poja­wią się inni pre­ten­den­ci, któ­rzy rzu­cą wyzwa­nie pierworodnemu.

Zgod­nie z zapo­wie­dzia­mi z Prze­ca­stu Jer­ry i Szy­mas posta­no­wi­li przyj­rzeć się bli­żej osiem­na­ste­mu(!) fil­mo­wi z fran­czy­zy zna­nej nam jako MCU. Czy podzie­la­my pozy­tyw­ne opi­nie kry­ty­ków na temat „Czar­nej Pan­te­ry”? Czy Cha­dwick Bose­man, Lupi­na Nyong’o czy Danai Guri­ra zro­bi­li na nas dobre wra­że­nie? Czym ten tytuł wyróż­nia się na tle innych przed­sta­wi­cie­li MCU? Czy Erik Kil­l­mon­ger to naj­lep­szy złol we fran­czy­zie? A może naj­gor­szy? Jaką rolę w fil­mie odgry­wa­ją kobie­ty, tech­no­lo­gia i ide­olo­gia? Czy jest to pro­duk­cja z prze­ka­zem? Posłuchajcie.

Stre­fa spo­ile­ro­wa od 00:20:37

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.