Transmetropolitan. Tom 2

Misia­el i Jer­ry spo­tka­li się ponow­nie aby pody­sku­to­wać o komik­sie, a na warsz­tat wzię­li dru­gi tom serii „Trans­me­tro­po­li­tan”, któ­ry zbie­ra przede wszyst­kim dwie histo­rie o sil­nym zabar­wie­niu poli­tycz­nym – „Rok dra­nia” oraz „Nowe męty spo­łecz­ne”. Czy po dwu­dzie­stu latach od pre­mie­ry opo­wieść tak bar­dzo sku­pio­na na wąt­kach spo­łecz­no-poli­tycz­nych nie stra­ci­ła na aktu­al­no­ści? Jak Ellis radzi sobie z przed­sta­wie­niem sce­ny poli­tycz­nej? Jak wypa­da­ją wąt­ki pobocz­ne zwią­za­ne z życiem pry­wat­nym Pają­ka oraz jego asy­sten­tek? Czy Robert­so­no­wi nadal uda­je się wpi­sy­wać z rysun­ka­mi ide­al­nie w ton i kli­mat opo­wie­ści? O tym wszyst­kim prze­ko­na­cie się w dzi­siej­szym odcinku!

Trans­me­tro­po­li­tan kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.