Król Thor

Po bli­sko pię­ciu latach Misty­Pop i Jer­ry koń­czą przy­go­dę z Tho­rem w inter­pre­ta­cji Jaso­na Aaro­na. „Thor Gro­mo­wład­ny”, „Nie­god­ny Thor”, „Potęż­na Thor”, „Woj­na świa­tów”, czy „Thor” to tyl­ko część serii, w ramach któ­rych Ame­ry­ka­nin przed­sta­wił epic­ką opo­wieść o Tho­rze Odin­so­nie. Zwień­cze­niem tej histo­rii jest album, któ­ry dziś dla Was omó­wi­my, czy­li „Król Thor”. Czy Aaron miał pomysł na domknię­cie tej opo­wie­ści? Jak oce­nia­my ten komiks cało­ścio­wo, a na ile przy­padł nam do gustu nie­ty­po­wy epi­log sku­pio­ny na róż­nych (dzi­wacz­nych) wer­sjach Boga Pio­ru­nów? Czy rysun­ki Ribi­ca dobrze uzu­peł­nia­ją sce­na­riusz Aaro­na? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Komiks „Król Thor” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.