Creepshow. Zeszyt 1: Take One/Shingo

Wita­my w ostat­nim dniu wrze­śnia. Jutro roz­pocz­nie się mie­siąc, któ­ry jest jed­nym wiel­kim świę­tem fanów hor­ro­ru. Mie­siąc, któ­ry zawsze cele­bru­je­my w Kon­glo­me­ra­cie pod­ca­sto­wym, a i ramów­ka Radia SK obfi­tu­je w wie­le dodat­ko­wych i spe­cjal­nych audy­cji. Naj­praw­do­po­dob­niej nie ina­czej będzie w tym roku. Jutro też plat­for­ma Shud­der ogło­si swo­ją paź­dzier­ni­ko­wą ramów­kę, co zapew­ne przy­nie­sie nam kon­kre­ty na temat czwar­te­go sezo­nu seria­lu „Cre­ep­show”. Jed­nak zanim ten wystar­tu­je na szkla­nym ekra­nie, jesz­cze we wrze­śniu docze­ka­li­śmy się pre­mie­ry odro­dzo­ne­go po 40 latach komik­su sygno­wa­ne­go tym tytu­łem. Nowe komik­so­we „Cre­ep­show” to ta sama for­mu­ła co w seria­lu, tj. dwie nie­za­leż­ne opo­wie­ści („Take One” i „Shin­go”), a my dzi­siaj spo­ty­ka­my się w wir­tu­al­nym stu­diu w skła­dzie Hubert „Man­do” Span­dow­ski, Michał „Jer­ry” Rako­wicz i Seba­stian „Burial” Kubań­czyk, aby poroz­ma­wiać o naszych pierw­szych wra­że­niach z zeszy­tu otwie­ra­ją­ce­go. Zapra­sza­my na dys­ku­sję ogól­ną na temat komik­su oraz szcze­gó­ło­we omó­wie­nie obu histo­rii i dodat­ku, któ­ry nie­spo­dzie­wa­nie się tu poja­wił. Dzi­siaj też mamy dla was pierw­szą hal­lo­we­eno­wą audy­cję bo twór­cy nowe­go „Cre­ep­show” już w otwar­ciu zaser­wo­wa­li nam histo­rię oko­licz­no­ścio­wą. Czy nowa/stara for­ma tej mar­ki daje nam coś cie­ka­we­go lub ory­gi­nal­ne­go? Czy jest to dobra zaba­wa i cze­ka­my na wię­cej? Tego dowie­cie się z dzi­siej­szej audy­cji. Zapraszamy!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.