Wiadomości z Martwej Strefy – 049 – 05. 2015

W sto dzie­więć­dzie­sią­tym ósmym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z maja 2015 r.

Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:


0:00:00 – 0:07:04 – Wstęp


0:07:05 – 0:24:10 – Blok książkowo-komiksowy

Ostat­ni bastion Bar­ta Dawe­sa, Mrocz­na Wie­ża I: Roland (zdję­cia: książ­ka | książ­ka z opa­ską |porów­na­nie z poprzed­ni­mi wyda­nia­mi), Mrocz­na Wie­ża II: Powo­łą­nie trój­ki (okład­ka, ilu­stra­cja okład­ko­wa i szki­ce), Zna­le­zio­ne nie kra­dzio­ne (plik pdf z frag­men­tem, ksią­żecz­ki z frag­men­tem,notes, zakład­ka, War­sza­wa, Metro Poli­tech­ni­ka, Wiel­ki ban­ner, ame­ry­kań­ski tra­iler, frag­ment w Enter­ta­in­ment Weekly, frag­ment audio, cere­mo­nia wrę­cze­nia Edgar Allan Award: King odbie­ra, King wrę­cza), The Baza­ar of Bad Dre­ams (kolej­ne odsło­ny ame­ry­kań­skiej okład­ki: 01 | 02 | 03 | 04 | 05,ani­mo­wa­na okład­ka), Szkie­le­to­wa zało­ga – limi­to­wa­ne wyda­nie na 30-lecie, zapo­wie­dzi wydaw­nic­twa Egmont (Ame­ry­kań­ski Wam­pir tom 4)


0:24:11 – 0:31:30 – Blok filmowy

To (aktor, któ­ry miał grać Pen­ny­wi­se­’a), nowy tra­iler 3. sezo­nu seria­lu „Pod kopułą” 


0:31:42 – 0:37:11 Wstaw­ka Szymasa


0:39:44 – 0:46:13 Wstaw­ka Jerry’ego


0:47:07 – 0:55:38 – Ciekawostki

nowa stro­na inter­ne­to­wa Kingowiec.pl, nowa stro­na inter­ne­to­wa StephenKing.pl


0:55:39 – 1:07:22 Pod­ca­sto­we pod­su­mo­wa­nie maja Skury


1:07:23 – 1:08:08 Zapo­wiedź 199. odcin­ka Radia SK


 

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.