Kot Bob i ja

Jak udo­wod­ni­ły bada­nia ame­ry­kań­skich naukow­ców oglą­da­nie kotów lub prze­by­wa­nie w ich towa­rzy­stwie znacz­nie popra­wia samopoczucie.

Z oka­zji Świa­to­we­go Dnia Kota Bogu­sia zapra­sza na pod­cast o Jame­sie Bowe­nie i jego rudym kocie – Bobie. Nie­zwy­kła, poru­sza­ją­ca histo­ria uza­leż­nio­ne­go od nar­ko­ty­ków ulicz­ne­go graj­ka, któ­re­mu w powro­cie do rze­czy­wi­sto­ści i nor­mal­ne­go życia pomógł… kot. Rudy, pew­ny siebie,niezależny i cha­dza­ją­cy (jak to kot) wła­sny­mi ścieżkami 🙂

Jak to się sta­ło, że ulicz­ny gra­jek i jego zwie­rzak sta­li się gwiaz­da­mi inter­ne­tu? Czy Pola­cy zna­ją tę histo­rię? Co wypa­da lepiej – książ­ka czy film? Kino fami­lij­ne czy dra­mat spo­łecz­ny? Czy Bogu­sia mru­cza­ła z zachwy­tu? Posłuchajcie!

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.