Awaria

Jak w tema­cie. W dzi­siej­szym „odcin­ku” Sku­ra opo­wia­da o wszyst­kim co nam w ostat­nich dniach nie wyszło oraz o koń­cu pew­ne­go roz­dzia­łu Radia SK. Zapew­nia też Was dro­dzy słu­cha­cze, że w grud­niu mamy w pla­nach jesz­cze kil­ka nie­spo­dzia­nek… o ile oczy­wi­ście, tak dla odmia­ny tym razem nam wyjdą 🙂

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.