Double Feature cz. 02

„Wydma” i „Wred­ny dzie­ciak” to dwa opo­wia­da­nia wyda­ne m.in. w ostat­nim autor­skim zbio­rze Ste­phe­na Kin­ga – „Bazar złych snów”. Są to też dwa opo­wia­da­nia, któ­re na warsz­tat bie­rze dzi­siaj Sku­ra z Żar­łok TV, kon­ty­nu­ując swój nie­re­gu­lar­ny cykl, w któ­rym oma­wiać będzie wybra­ne opo­wia­da­nia Ste­phe­na Kin­ga. Zapra­sza­my na spo­ile­ro­wą recen­zję tych dwóch tek­stów. Dodat­ko­wo w audy­cji znaj­du­ją się spo­ile­ry z opo­wia­da­nia „Śmierć”.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.