Invincible. Tom 2

Dru­ga część nowej super­bo­ha­ter­skiej opo­wie­ści o Mar­ku Gray­so­nie, zna­nym jako Invin­ci­ble. Po wyda­rze­niach z poprzed­nie­go tomu, któ­re wywró­ci­ły jego świat do góry noga­mi, Mark sta­ra się poukła­dać sobie wszyst­ko na nowo. Ale nie jest to łatwe. Pię­trzą się przed nim kolej­ne wyzwa­nia: rze­sze arcy­ło­trów, zagro­że­nia z innych świa­tów… i ukoń­cze­nie liceum. Nikt nie obie­cy­wał, że będzie łatwo, ale też nikt go nie uprze­dził, jak trud­ny jest żywot superbohatera. 

Egmont, jak to zwy­kle bywa w ostat­nim cza­sie przy nowow­pro­wa­dzo­nych na rynek seriach, zaser­wo­wał nam sto­sun­ko­wo szyb­ko dru­gi tom „Invin­ci­ble”. A to może ozna­czać tyl­ko jed­no – powrót duetu Misiael/Mando. Jak Pano­wie oce­nia­ją dal­szy ciąg opo­wie­ści Kirk­ma­na? Widać pro­gres, czy może nie jest już tak różo­wo jak w przy­pad­ku pierw­sze­go albu­mu zbior­cze­go? Czy war­to się­gnąć po ten tytuł? O tym wszyst­kim i o wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście!


Komiks „Invin­ci­ble. Tom 2” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.