Kocham Dziwne Kino w pokoju

Audy­cja Kocham Dziw­ne Kino jest kon­se­kwen­cją dzie­sią­tek, a może nawet i setek godzin, któ­re spę­dzi­li­śmy na roz­mo­wach o kinie, fil­mach i naszych kino­wych fan­ta­zjach. Chcie­li­by­śmy, żeby była natu­ral­nym uzu­peł­nie­niem dla Festi­wa­lu Fil­mo­we­go Kocham Dziw­ne Kino oraz miej­scem, gdzie roz­ma­wia­my o kinie kul­to­wym i cam­po­wym, pierw­szo­li­go­wym i b‑klasowym, ama­tor­skim i niezależnym.

W szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia ser­wu­je­my podróż w głąb wraż­li­we­go i nie­zro­zu­mia­łe­go umy­słu Tom­my­’e­go Wise­au. Dawid posta­no­wił oświe­cić Rafa­ła i poka­zać mu „The Room”, uzna­wa­ny za jeden z naj­gor­szych fil­mów w histo­rii. Oświe­ce­nie to moż­na porów­nać do trzy­ma­nia w rękach wyłą­czo­ne­go żyran­do­la, ale… sam film, jak i rów­nież poprze­dza­ją­cy go seans „Disa­ster Artist”, któ­ry zdra­dza kuli­sy powsta­nia nie­sław­ne­go obra­zu, sta­ły się przy­czyn­kiem do roz­mo­wy o: pol­skich korze­niach twór­cy, wód­ce Sobie­ski, poka­zach gdzie rzu­ca się w ekran łyż­ka­mi i inspi­ra­cjach fil­ma­mi por­no. Odpo­wia­da­my rów­nież na nie­wy­po­wie­dzia­ne pyta­nie: czy rze­czy­wi­ście jest to naj­gor­szy film w histo­rii. Jeże­li jeste­ście cie­ka­wi feno­me­nu „The Room” i zasta­na­wia­cie się jak moż­na czer­pać satys­fak­cję z jego oglą­da­nia to myśli­my, że powin­ni­ście nas posłu­chać. Szcze­gól­nie jeże­li bra­ku­je wam siły aby samo­dziel­nie zmie­rzyć się z tym seansem.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Dawid Gryza

http://kochamdziwnekino.blogspot.com/

Rocznik 1978. Reżyser z pasji, animator dziwnego kina, bloger (Kocham Dziwne Kino, Karmiony Celuloidem). Współtwórca "Pecadora" i Festiwalu Filmowego Kocham Dziwne Kino. Autor fanpage'a "Plakaty filmowe z Ghany". Uwielbia Prince'a, boks i filmy z zamaskowanymi luchadorami. Na co dzień pracuje w przedszkolu.