Gry zimowe 3. Kona

Zima powo­li dobie­ga koń­ca, a to ozna­cza, że mamy ostat­nią szan­sę na roz­po­czę­cie przy­go­dy z grą zimo­wą w naj­od­po­wied­niej­szych do tego warun­kach. Sick bie­rze dziś na warsz­tat taki wła­śnie tytuł, a mia­no­wi­cie: „Konę”. Jak oce­nia ten przy­go­do­wy hor­ror z ele­men­ta­mi survi­va­lu? Na ile wcią­gnę­ła go zagad­ka kry­mi­nal­na? Co spra­wi­ło, że na kil­ka godzin dał się pochło­nąć atmos­fe­rze wykre­owa­nej przez twór­ców? Jak oce­nia „zimo­wość” pro­duk­cji? O tym wszyst­kim i o paru innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku!


Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.