Uncanny X‑Men: Powstanie i upadek Imperium Shi’Ar

Man­do wziął na warsz­tat nowy tytuł wyda­ny przez Egmont w ramach serii Marvel Clas­sic. Czy komiks kon­ty­nu­ują­cy wąt­ki z tomu „X‑Men: Mor­der­cza gene­za” spraw­dza się jako auto­no­micz­ny utwór? Jak pora­dził sobie Ed Bru­ba­ker z roz­pla­no­wa­niem natło­ku wąt­ków? Czy histo­ria wyda­na w 2008 roku zerwa­ła już cał­ko­wi­cie z wyglą­dem komik­sów z lat dzie­więć­dzie­sią­tych? Na ile cie­ka­wie przed­sta­wio­no boha­te­rów sta­no­wią­cych dru­ży­nę B X‑Menów? I wresz­cie, czy Man­do jest zado­wo­lo­ny z lek­tu­ry? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audycji.

Komiks „Uncan­ny X‑Men: Powsta­nie i upa­dek Impe­rium Shi­’Ar” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.