Rozszerzone uniwersum Star Wars

Czym było daw­ne roz­sze­rzo­ne uni­wer­sum „Gwiezd­nych wojen”? Co nale­ża­ło do kano­nu a co było nie­ka­no­nicz­ne? Czym obec­nie są Legen­dy Star Wars? Dla­cze­go dzi­siaj nie ma już Expan­ded Uni­ver­se i czym jest aktu­al­ny kanon? Jak segre­gu­je­my to na Kon­glo­me­ra­cie? I wresz­cie co Man­do sądzi na temat kasa­cji poprzed­nie­go i wystar­to­wa­niu nowe­go uni­wer­sum „Gwiezd­nych wojen”? Wszyst­ko to i tro­chę wię­cej znaj­dzie­cie w pod­ca­ście będą­cym wstę­pem do serii audy­cji z recen­zja­mi ksią­żek wcho­dzą­cych w skład nowe­go kano­nu Star Wars.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.