Glass

Nie­znisz­czal­ny David Dunn za dnia pro­wa­dzi z synem sklep z sys­te­ma­mi zabez­pie­czeń, wie­czo­ra­mi zaś patro­lu­je mia­sto i spusz­cza łomot wan­da­lom i prze­stęp­com. Pew­ne­go dnia jego dro­gi krzy­żu­ją się z Kevi­nem Crum­bem – cier­pią­cym na oso­bo­wość mno­gą męż­czy­zną, któ­ry jako obda­rzo­na nad­ludz­ką siłą Bestia lub Hor­da dopusz­cza się licz­nych mor­derstw. Star­cie obu boha­te­rów pozo­sta­je nie­roz­strzy­gnię­te i ścią­ga im na gło­wę kło­po­ty. Tra­fia­ją do odizo­lo­wa­ne­go skrzy­dła szpi­ta­la psy­chia­trycz­ne­go, gdzie wraz z nad wyraz inte­li­gent­nym Mr. Glas­sem pod­da­ni zosta­ną tera­pii dr Ellie Sta­ple, któ­ra spe­cja­li­zu­je się w lecze­niu uro­jeń dot. posia­da­nia super­mo­cy.

Szy­mas udał się do kina na powszech­nie kry­ty­ko­wa­ny „Glass” M. Nigh­ta Shy­ama­la­na i… dosko­na­le się bawił. Jaki jest ori­gin sto­ry tego fil­mu? Czy jest to uda­ny cros­so­ver? Jak spraw­dza się jako zwień­cze­nie try­lo­gii? Ile oso­bo­wo­ści Kevi­na ode­gra na ekra­nie McA­voy? Co łączy „Glass” i „Unbre­aka­ble”? Ile zwro­tów akcji cze­ka na nas w fina­le? Jakie wady dostrze­ga Szy­mas? Dla­cze­go mimo wszyst­ko nie zga­dza się w powszech­ną kry­ty­ką? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.