Gabinet osobliwości Guillermo del Toro – Prezentacja/Szmery

Po kil­ku mie­sią­cach prze­rwy Man­do i Jer­ry powra­ca­ją do „Gabi­ne­tu oso­bli­wo­ści Guil­ler­mo del Toro” i zapra­sza­ją na omó­wie­nie ostat­nich dwóch seg­men­tów, czy­li „Pre­zen­ta­cji” w reży­se­rii Pano­sa Cosma­to­sa oraz „Szme­rów” Jen­ni­fer Kent. Jak w for­mu­le odcin­ka seria­lu pora­dził sobie twór­ca „Man­dy”? Czy twór­czy­ni „Baba­do­oka” ponow­nie zgrab­nie połą­czy­ła wąt­ki dra­ma­tu rodzin­ne­go z hor­ro­rem? Jak oce­nia­my cały pro­jekt sygno­wa­ny nazwi­skiem del Toro? O tym i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście. 

Szcze­gó­ło­wą roz­pi­skę znaj­dzie­cie poniżej:

  • 00:00:22 – Prezentacja
  • 00:15:40 – Szmery
  • 00:28:32 – Pod­su­mo­wa­nie sezonu

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.