Dragon Ball Super. Super Hero

Armia Czer­wo­nej Wstę­gi posta­na­wia zemścić się na Goku i jego rodzi­nie przy pomo­cy andro­idów stwo­rzo­nych przez potom­ka dok­to­ra Gero.

W dzi­siej­szym pod­ca­ście Szy­mas podzie­li się z Wami wra­że­nia­mi z kino­we­go sean­su „Dra­gon Ball Super: Super Hero”! Czy to pro­duk­cja tyl­ko dla fanów, czy może otwie­ra się na nowych odbior­ców? Któ­rzy boha­te­ro­wie znaj­dą się w cen­trum wyda­rzeń i dosta­ną szan­sę ura­to­wać świat? Czy zmia­na ani­ma­cji 2D na 3D wywo­łu­je dyso­nans u fanów ory­gi­nal­ne­go ani­me? Jak „Super Hero” wypa­da w porów­na­niu z „Bro­lym”? Czy twór­cy zaser­wu­ją nam nowe ewo­lu­cje zna­nych boha­te­rów? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.