Locke and Key – sezon 3

Za kil­ka dni będzie mia­ła miej­sce dłu­go wycze­ki­wa­na pre­mie­ra naj­now­szej książ­ki Ste­phe­na Kin­ga i wpraw­dzie już teraz przy­go­to­wu­je­my się do świę­to­wa­nia, dzi­siaj jed­nak zapra­szam was na jesz­cze jed­ną odskocz­nię od głów­ne­go tema­tu tej audy­cji – Ste­phe­na Kin­ga – tj. na finał małe­go even­tu z „Loc­ke & Key”! Tak, tak, zanim wgry­zie­my się w głów­ną pre­mie­rę tej jesie­ni, nale­ży roz­li­czyć się z minio­ny­mi pre­mie­ra­mi. Przed tygo­dniem zaser­wo­wa­li­śmy wam zale­głą dys­ku­sję o naj­now­szym komik­sie Joego Hil­la i Gabrie­la Rodri­gu­eza, a dzi­siaj na warsz­tat bie­rze­my znacz­nie śwież­szy temat, trze­ci i jed­no­cze­śnie ostat­ni sezon seria­lu „Loc­ke & Key”. W wir­tu­al­nym stu­diu Radia SK ponow­nie spo­ty­ka­my się w skła­dzie Hubert „Man­do” Span­dow­ski, Bogu­sia Szew­czyk i Seba­stian Kubań­czyk i roz­ma­wia­my o tym, czy Net­flix god­nie zakoń­czył swo­ją wer­sję przy­gód rodzi­ny Loc­ke z magicz­ny­mi klu­cza­mi. Zapraszamy!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.