Noc oczyszczenia. Żegnaj Ameryko

W czte­ry­sta dzie­sią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Man­do i Szy­mas ucie­ka­ją z nie­bez­piecz­nych Sta­nów Zjed­no­czo­nych, by ziścić swój mek­sy­kań­ski sen o spo­koj­nym, szczę­śli­wym życiu bez Czyst­ki. W któ­rym miej­scu na linii cza­su uni­wer­sum „The Pur­ge” znaj­du­je się „Noc Oczysz­cze­nia: Żegnaj Ame­ry­ko”? Czy ojciec fran­czy­zy, James DeMo­na­co, ponow­nie zdo­łał nas zasko­czyć? Któ­re sce­ny naj­moc­niej zapa­dły nam w pamięć? Co sądzi­my o przej­ściu od kame­ral­nej histo­rii do akcji rodem z kina wojen­ne­go? Jak to moż­li­we, że akcja „Nocy oczysz­cze­nia” roz­gry­wa się głów­nie w dzień? Co cze­ka na nas w szó­stym fil­mie tej serii? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.