Gra Geralda

Rok temu Jer­ry i Man­do oma­wia­li ekra­ni­za­cję „Gry Geral­da”, wspo­mi­na­jąc tak­że o swo­ich odczu­ciach wzglę­dem pier­wo­wzo­ru. Dzi­siaj Sku­ra bie­rze na warsz­tat tę nie­ty­po­wą książ­kę. Wraz z recen­zją powie­ści „Gra Geral­da” mamy zatem kolej­ną reak­ty­wa­cje w ramach odro­dzo­ne­go pro­jek­tu Radio SK – wiel­ki powrót solo­wych audy­cji Skury!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.