Filmy wakacyjne cz. 16: Ci, którzy życzą mi śmierci

Ange­li­na Jolie wra­ca do gry i wcho­dzi na swo­ją wie­żę straż­ni­czą, tak samo Sku­ra wra­ca do lasu, by kon­ty­nu­ować swo­ją serię Fil­mów Waka­cyj­nych. Zamiast na wie­życz­kę wycho­dzi na salę kino­wą, by z bez­piecz­nej odle­gło­ści obej­rzeć zma­ga­nia leśnych straż­ni­ków z wiel­kim poża­rem w Mon­ta­nie. Dzi­siaj recen­zja nowe­go fil­mu z Ange­li­ną Jolie „Ci, któ­rzy życzą mi śmier­ci”. Pro­wa­dzą­cy odpo­wia­da czy jest to dobre, przy­go­do­we kino akcji, czy może jed­nak wydmusz­ka. Zapra­sza­my do lasu na wędrów­kę z naszym Żarłokiem!

Sku­rę może­cie wspie­rać na Patronite.pl/Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.