Star Wars: Encyklopedia ilustrowana

Wyrusz w nie­sa­mo­wi­tą podróż po odle­głej galak­ty­ce! Od mie­czy świetl­nych aż po dzi­kie stwo­rze­nia, poli­ty­kę i stro­je – „Star Wars. Ency­klo­pe­dia ilu­stro­wa­na” to wyczer­pu­ją­ce kom­pen­dium wie­dzy o gwiezd­nej sadze. Obej­rzyj gale­rię ponad 2500 nie­zwy­kłych gra­fik i odkryj zaska­ku­ją­ce fak­ty! Zgłę­biaj wie­dzę o kul­tu­rze, nauce i geo­gra­fii gwiezd­no­wo­jen­ne­go uniwersum.

Książ­kę „Star Wars: Ency­klo­pe­dia ilu­stro­wa­na” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Pamię­taj­cie, że aby uła­twić Wam śle­dze­nie naszych gwiezd­no­wo­jen­nych pod­ca­stów wydzie­li­li­śmy spe­cjalny feed. Może­cie nas teraz sub­skry­bo­wać w itu­nes (nie zapo­mnij­cie oce­nić naszych doko­nań!) lub śle­dzić w ramach rssa w dowol­nej apli­ka­cji. Pole­camy się Waszej uwadze 🙂

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.