Slasher: Flesh and Blood

Mły­ny w Kon­glo­me­ra­cie cza­sem mie­lą wol­no, ale są wyjąt­ko­wo sku­tecz­ne. I tak po pra­wie dwóch latach od pierw­szych wra­żeń z czwar­te­go sezo­nu „Sla­she­ra” z pod­ty­tu­łem „Flesh and Blo­od” Man­do i Jer­ry powra­ca­ją z omó­wie­niem cało­ści. Jak wypa­da pierw­sza odsło­na tego seria­lu pro­du­ko­wa­na przez Shud­der? Czym zaska­ku­je dość kla­sycz­na dla kon­wen­cji sla­she­ra mie­szan­ka wąt­ków z prze­szło­ści i teraź­niej­szo­ści? Jak oce­nia­my postać mor­der­cy? Na ile bru­tal­ny i kre­atyw­ny w obra­zo­wa­niu śmier­ci oka­zał się ten sezon? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku. 

00:26:59 – stre­fa spoilerowa

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.