Disney Gallery – Star Wars: The Mandalorian

Osiem mie­się­cy po zakoń­cze­niu pierw­sze­go sezo­nu seria­lu „The Man­da­lo­rian” i dwa mie­sią­ce przed star­tem sezo­nu dru­gie­go, Man­do znów bie­rze na warsz­tat Man­do 🙂 Tym razem jed­nak w nie­co innej for­mie. Disney Plus zaser­wo­wał swo­im odbior­com serial doku­men­tal­ny o two­rze­niu pierw­sze­go aktor­skie­go seria­lu z uni­wer­sum Star Wars, któ­ry swo­ją dłu­go­ścią i obję­to­ścią dorów­nu­je wła­ści­we­mu seria­lo­wi. Czy jest to tyl­ko zapy­chacz ofer­ty nowej plat­for­my, czy może „Disney Gal­le­ry” ma coś do zaofe­ro­wa­nia i jest war­to­ścio­wym dodat­kiem? Odpo­wie­dzi na te i inne pyta­nia znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audycji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.