Przecast 38 – DC under the FanDome

Wita­my w Prze­ca­ście, czy­li w prze­ko­zac­kim prze­glą­dzie popkul­tu­ry z prze­ka­zem, tj. w regu­lar­nym cyklu luź­nych roz­mów twór­ców i przy­ja­ciół Kon­glo­me­ra­tu o tym, co aktu­al­nie dzie­je się w popkul­tu­rze. W tym tygo­dniu w kame­ral­nym gro­nie przy­glą­da­my się new­som upu­blicz­nio­nym z oka­zji DC Fan­Do­me Hall of Hero­es. Roz­ma­wia­my m.in. o czło­wie­ku-zemście, Pin­gwi­nie Farel­lu, tra­ile­ro­wym stresz­cze­niu WW 1984, roli Dway­ne­’a The Rock John­so­na oraz reży­se­rów hor­ro­rów w DCCU, moż­li­wej przy­szło­ści fil­mo­we­go Sha­za­ma, absur­dal­nej muzy­ce w poka­za­nych zwia­stu­nach, inter­ne­to­wej kry­ty­ce dot. Gotham Kni­ghts oraz wąt­pli­wo­ściach i ocze­ki­wa­niach w kon­tek­ście obu adap­ta­cji Suici­de Squ­ad. Szcze­gó­ło­wy plan tra­dy­cyj­nie znaj­dzie­cie poniżej:

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.