Dark Shadows

Na począt­ku był serial. Potem dwa fil­my fabu­lar­ne. Następ­nie mini­se­rial. Po dro­dze komik­sy i słu­cho­wi­ska radio­we. W 2012 roku Tim Bur­ton nie wytrzy­mał i nakrę­cił swo­ją wer­sję DARK SHADOWS. O kla­sycz­nej serii i remej­ku Bur­to­na w audycji!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.