Magiczne lata

„Magicz­ne lata” to kro­ni­ka życia dwu­na­sto­let­nie­go Cory­’e­go Mac­ken­so­na, miesz­ka­ją­ce­go w mia­stecz­ku Zephyr w Ala­ba­mie. Pew­ne­go mar­co­we­go ran­ka Cory jest świad­kiem tajem­ni­cze­go wypad­ku: w głąb miej­sco­we­go jezio­ra sta­cza się samo­chód z zamknię­ty­mi wewnątrz zma­sa­kro­wa­ny­mi zwło­ka­mi. Prze­śla­do­wa­ny myślą, że w jego wspa­nia­łym Zephyr ukry­wa się mor­der­ca, chło­piec posta­na­wia zde­ma­sko­wać spraw­cę zbrod­ni. Nie dys­po­nu­je jed­nak żad­ny­mi śla­da­mi, więc pró­bu­je odna­leźć mor­der­cę, ana­li­zu­jąc życie i zwy­cza­je miesz­kań­ców swo­je­go mia­stecz­ka. Ogrom­ną rolę w roz­wi­kła­niu zagad­ki ode­gra­ją sny, któ­re nawie­dza­ją ojca Cory­’e­go – rów­nież świad­ka wyda­rzeń, oraz Damę – ponad­stu­let­nią Murzyn­kę, uwa­ża­ną przez miej­sco­wych za kogoś w rodza­ju cza­row­ni­cy. Jed­nak „Magicz­ne lata” to nie tyl­ko zaj­mu­ją­ca powieść sen­sa­cyj­na i inte­re­su­ją­ca powieść gro­zy, ale tak­że spo­strze­gaw­cza, peł­na fan­ta­zji i uczu­cia opo­wieść o życiu
i doj­rze­wa­niu, umiesz­czo­na na tle fascy­nu­ją­ce­go por­tre­tu Ame­ry­ki lat sześć­dzie­sią­tych XX-wieku.

„Magicz­ne lata” to jed­na z tych powie­ści, do któ­rych się­ga­my z łez­ką w oku, aby przy­po­mnieć sobie jak pięk­ne i nie­za­po­mnia­ne emo­cje rodzi­ły się w nas, gdy byli­śmy mło­dzi. Jak wyjąt­ko­wy był świat, gdy patrze­li­śmy na nie­go naszy­mi mło­dzień­czy­mi oczami.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.