Charlie Ciuch-Ciuch

Zapra­sza­my na Dzień Dziec­ka ze Ste­phe­nem Kin­giem. Z tej oka­zji, na prze­kór roz­kła­do­wi jaz­dy Pol­skich Kolei Pań­stwo­wych, zapo­wia­da­my dziś przy­spie­szo­ny odjazd pod­ca­stu ze sta­cji głów­nej. W wir­tu­al­nej loko­mo­ty­wie Radia SK spo­tka­li się Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Szy­mon „Szy­mas” Cie­śliń­ski, by poroz­ma­wiać o wyjąt­ko­wej książ­ce Ste­phe­na Kin­ga, tj. o „Char­liem Ciuch-Chiuch”. Jaka jest histo­ria tej opo­wie­ści dla dzie­ci i jak bar­dzo wie­lo­po­zio­mo­wa jest to zaba­wa? W któ­rym roku ory­gi­nal­nie uka­zał się „Char­lie Ciuch-Ciuch”? Kto jest auto­rem tej książ­ki? Jak spraw­nie skon­stru­owa­no jej mar­ke­ting? Ile Ste­phe­na Kin­ga jest w Beryl Evans? Czy fani hor­ro­ru mogą czuć do tej książ­ki… pociąg? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audy­cji. Odjazd!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.