Chemia śmierci

Dziś Sku­ra opo­wie o pierw­szym tomie serii kry­mi­nal­nej Simo­na Bec­ket­ta. „Che­mia Śmier­ci” to opo­wieść o mało­miat­secz­ko­wej spo­łecz­no­ści (las, małe dom­ki, miej­sco­wa knaj­pa – zna­cie te kli­ma­ty!) gdzie poja­wia się mor­der­ca kobiet. Bru­tal­ne rze­czy rodem z Dexte­ra. Jest tro­chę desz­czu i pod­kre­śla­my MAŁE MIASTECZKO. Pod­cast Readers Ini­tia­ti­ve ostat­nio recen­zo­wał zupeł­nie nowy cykl Bec­ket­ta „ZAGUBIONY” link do tej recen­zji znajdziecie ⁠tutaj.⁠ Oce­na była pozy­tyw­na. Dla­te­go Sku­ra się­gnął po debiut z 2006. Było pozy­tyw­nie, ale może to zwy­kłe waka­cyj­ne czy­ta­dło? O tym już w podcaście!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.