Briggs Land. Kobieca ręka (tom 1)

Briggs Land to pań­stwo w pań­stwie. Samo­wy­star­czal­na sece­sjo­ni­stycz­na, anar­chi­stycz­na, patriar­chal­na i rasi­stow­ska spo­łecz­ność utrzy­my­wa­na przy pomo­cy pie­nię­dzy z lewych inte­re­sów rodu Brig­g­sów. Wio­ska, któ­ra sta­ła się rajem dla wszel­kiej maści bia­łych eks­tre­mi­stów. Pro­blem pole­ga na tym, że gło­wa rodzi­ny – Jim Briggs – tra­fił do wię­zie­nia w związ­ku z zama­chem na pre­zy­den­ta USA, a jego żona – Gra­ce – dosyć ma roli chłop­ca na posył­ki. Kobie­ta posta­na­wia prze­jąć wła­dzę i odro­bi­nę zmie­nić spo­sób funk­cjo­no­wa­nia tytu­ło­we­go tery­to­rium. Nie będzie to jed­nak łatwe, bo inni człon­ko­wie rodzi­ny rów­nież mają chrap­kę na wła­dzę, Jim bywa zawist­ny, a fede­ral­ni z wiel­ką przy­jem­no­ścią zmio­tą Briggs Land z powierzch­ni USA.

Czy sce­na­riusz Bria­na Wooda zasko­czył czymś naszą redak­cję? Czym wyróż­nia­ją się ilu­stra­cja Mac­ka Cha­te­ra? Jaką boha­ter­ką jest Gra­ce Briggs? Któ­re wąt­ki wycho­dzą na pierw­szy plan? Czy cze­ka­my na kolej­ny album? Posłuchajcie.

Komiks „Briggs Land. Kobie­ca ręka. Tom 1” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.