Książę nocy. Pełnia. Dziennik Maksymiliana (tom 3)

W prze­szło­ści rewo­lu­cjo­ni­sta Armand i pro­fe­sor Mak­sy­mi­lian, obaj z rodu de Rouge­mont, pole­gli w wal­ce z wam­pi­rzym mistrzem Ker­ga­nem. Ich poto­mek Vin­cent kon­ty­nu­uje współ­cze­śnie rodo­wą powin­ność, sta­ra­jąc się osta­tecz­nie zgła­dzić upiora.

Czy sche­ma­tycz­na budo­wa każ­de­go zeszy­tu „Księ­cia nocy” odbie­ra przy­jem­ność z lek­tu­ry? Czy retro­spek­cje, któ­rych finał łatwo prze­wi­dzieć, mają coś cie­ka­we­go do zaofe­ro­wa­nia? Jak na ich tle wypa­da histo­ria roz­gry­wa­ją­ca się bar­dziej współ­cze­śnie? Czym zakoń­czy się spo­tka­nie Vin­cen­ta z Ker­ga­nem? Czy nadal roz­pły­wam się nad opra­wą gra­ficz­ną? Posłuchajcie.

Komik­sy z serii „Ksią­żę Nocy” może­cie kupić w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.