Opowieści osobliwe – Ekspres Arkham

Po wie­lu per­tur­ba­cjach (nie wyobra­ża­cie sobie nawet…) uda­ło nam się w koń­cu opu­bli­ko­wać kolej­ny odci­nek naszej słu­cho­wi­sko­wej anto­lo­gii. Eks­pres Arkham prze­nie­sie słu­cha­cza do mrocz­ne­go świa­ta mito­lo­gii Cthul­hu wykre­owa­ne­go przez Howar­da P. Love­cra­fta. Niniej­sza nowel­ka (cał­ko­wi­cie ory­gi­nal­na, nie­bę­dą­ca adap­ta­cją żad­ne­go z opo­wia­dań Samot­ni­ka z Pro­vi­den­ce, jed­nak zapo­ży­cza­ją­ca nie­któ­re moty­wy z kil­ku jego utwo­rów) jest wyra­zem nasze­go sza­cun­ku dla Love­cra­fta i tego, w jaki spo­sób wpły­nął on na roz­wój gatun­ku hor­ro­ru, wła­ści­wie rede­fi­niu­jąc go. Mamy nadzie­ję, że spodo­ba Wam się ta opo­wieść. I miej­my nadzie­ję, że przy­go­to­wa­nie kolej­ne­go odcin­ka zaj­mie nam już znacz­nie mniej czasu…

Opo­wie­ści Osobliwe

Tytuł: Eks­pres Arkham
Gatu­nek: Hor­ror, Mity Cthulhu
Czas trwa­nia: 00:32:47
Sezon: 01
Odci­nek: 02

Sce­na­riusz: Michał Ochnik
Reali­za­cja: Dawid Bana­siuk
Gra­fi­ka: Kamil Boet­t­cher

Wystą­pi­li: Mar­cin „Bur­sta­me” Sta­ni­sław­ski, kre­atius, Mar­cin „FogEye” Boguszewski

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Dawid Banasiuk

Realizator dźwięku, muzyk, instrumentalista, kompozytor. Fan folku, fantastyki i science fiction. Pracuje z dźwiękiem przy słuchowiskach, nagraniach, muzyce, filmach i animacjach. Wolne chwile spędza na nadrabianiu filmów i seriali oraz na bębnieniu w gierki.