Black Mirror: Bandersnatch

Pod koniec roku Net­flix zaser­wo­wał swo­im widzom nie­ty­po­wą pro­duk­cję – film inte­rak­tyw­ny „Ban­der­snatch”, sta­no­wią­cy część seria­lu „Black Mir­ror”. Man­do i Burial spró­bo­wa­li swo­ich sił, mie­rząc się z tą roz­gryw­ką cze­go skut­kiem jest dzi­siej­szy pod­cast, w któ­rym po raz pierw­szy wspól­nie usie­dli do mikro­fo­nów by poroz­ma­wiać o utwo­rze nie zwią­za­nym ze Ste­phe­nem Kin­giem. Czy „Ban­der­snatch” to rze­czy­wi­ście krok milo­wy w tele­wi­zji XXI wie­ku? Jakie było nasze podej­ście do gier para­gra­fo­wych? Czy cze­ka­li­śmy na nowy pro­jekt Net­flik­sa i jak zmie­ni­ło się po nim nasze nasta­wie­nie do takiej roz­ryw­ki? Ile cza­su poświę­ci­li­śmy na całą tę zaba­wę? Jak dużo zakoń­czeń prze­ro­bi­li­śmy? I wresz­cie czy pole­ca­my zapo­znać się z nową odsło­ną „Black Mir­ror”? O tym i wie­lu innych tema­tach usły­szy­cie w dzi­siej­szej audycji. 

  • 0:00:01 – omó­wie­nie bezspoilerowe
  • 0:24:14 – tro­chę moc­niej wcho­dzi­my w nie­któ­re wybo­ry fabu­lar­ne i dys­ku­tu­je­my na temat kil­ku zakończeń
  • 0:30:05 – znów bez­spo­ile­ro­wo, garść cie­ka­wo­stek i pró­ba zakoń­cze­nia podcastu

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.