Daredevil. Frank Miller. Tom 1

Pla­nu­jąc publi­ka­cję omó­wie­nia trze­cie­go sezo­nu seria­lu „Dare­de­vil” od Net­flik­sa, Man­do przyj­rzał się bli­żej począt­kom tej posta­ci na kar­tach komik­su. A dokład­niej począt­kom Fran­ka Mil­le­ra, któ­ry swo­je pierw­sze kro­ki w tym biz­ne­sie sta­wiał nie­co na śle­po, wraz z dia­błem z Hel­l’s Kit­chen 🙂 Ile Fran­ka Mil­le­ra znaj­dzie­my w nowym komik­sie wyda­nym w ramach serii Marvel Clas­sic? Jak pro­wa­dzo­na jest ta opo­wieść? Czy kla­sycz­ne rysun­ki mogą zaofe­ro­wać coś współ­cze­sne­mu odbior­cy? Czy komiks może zasko­czyć fabu­lar­nie i zacie­ka­wić czy­tel­ni­ka z dru­giej deka­dy XXI wie­ku? Tego i wie­lu innych rze­czy dowie­cie się z dzi­siej­szej audycji.

Komiks „Dare­de­vil. Frank Mil­ler. Tom 1” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.