Moje podcasty #4

Zapra­sza­my na czwar­ty odci­nek Moich pod­ca­stów. Do gry wra­ca Paweł Mate­ja, pole­ca­jąc czte­ry audy­cje, któ­re ostat­nio słu­cha namięt­nie. W zesta­wie­niu audio­dra­ma z gwiaz­dor­ską obsa­dą i dosko­na­łym humo­rem; nie­ty­po­wy pod­cast true cri­me; audy­cja zwią­za­na z bie­żą­cą poli­ty­ką oraz ulu­bio­ny for­mat wie­lu słu­cha­czy: brzyd­ko moż­na­by okre­slić ją jako talk show, a ład­niej jako roz­mo­wy z inte­re­su­ją­cy­mi gośćmi.

Oma­wia­ne są kolejno:

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.