Eli Roth: Historia horroru – sezon 3

W dru­giej poło­wie grud­nia zakoń­czy­ła się pol­ska emi­sja trze­cie­go sezo­nu seria­lu doku­men­tal­ne­go AMC – „Eli Roth: Histo­ria hor­ro­ru”. Tym razem pro­duk­cja nie była już pro­mo­wa­na nazwi­skiem Ste­phe­na Kin­ga, ale pierw­szy raz jed­ną z twa­rzy seria­lu stał się Joe Hill. Pierw­szy sezon „Histo­rii hor­ro­ru” oma­wia­łem w Radiu SK samo­dziel­nie, ale od dru­giej odsło­ny wypra­co­wa­li­śmy nie­co inny sche­mat. Tym razem rów­nież mamy dla was nie­sza­blo­no­wą dys­ku­sję. W 474. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, w wir­tu­al­nym stu­diu spo­tka­łem się z Micha­łem „Jer­rym” Rako­wi­czem, by prze­pro­wa­dzić roz­mo­wę, do któ­rej każ­dy z nas pod­cho­dził ze zna­jo­mo­ścią innej czę­ści tego pro­jek­tu. Ja obej­rza­łem serial i tyl­ko lizną­łem pod­cast, a Jer­ry prze­słu­chał wszyst­kie audy­cje wcho­dzą­ce w skład trze­cie­go sezo­nu pod­ca­stu „Eli Roth: Histo­ry of Hor­ror Uncut”, ale odpu­ścił sobie „Histo­rię hor­ro­ru” ze szkla­ne­go ekra­nu. Co wyszło z tak nie­ty­po­we­go połą­cze­nia? Nie­mal godzin­na roz­mo­wa, w któ­rej ponow­nie zaczy­na­my od pod­su­mo­wa­nia udzia­łu Ste­phe­na Kin­ga i Joego Hil­la w pro­jek­cie, a następ­nie prze­cho­dzi­my do kon­fron­ta­cji dwóch mediów w żywio­ło­wej dys­ku­sji. Według jakie­go klu­cza tym razem kie­ro­wa­li się twór­cy? Ilu cie­ka­wych gości uda­ło się zapro­sić? Jak wie­le mate­ria­łu z pod­ca­stów prze­nik­nę­ło do wer­sji tele­wi­zyj­nej? Jak bar­dzo covi­do­wy jest ten sezon? I wresz­cie, czy pomi­mo bra­ku Man­do wśród eks­per­tów, laikom uda­ło się powie­dzieć coś cie­ka­we­go w odcin­ku „Świą­tecz­ne hor­ro­ry”? Odpo­wie­dzi na te wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audy­cji. Zapra­sza­my do odsłuchu!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.