American Horror Stories – BA’AL/Feral

Minę­ły kolej­ne dwa tygo­dnie, a to ozna­cza kolej­ne spo­tka­nie z „Ame­ri­can Hor­ror Sto­ries”. Dziś Man­do i Jer­ry bio­rą na warsz­tat odcin­ki pią­ty i szó­sty, zaty­tu­ło­wa­ne odpo­wied­nio „BA’AL” oraz „Feral”. Jak pora­dzi­ła sobie Bil­lie Lourd, któ­ra dźwi­ga na swo­ich bar­kach odci­nek pią­ty? Jak twór­cy ogra­li temat depre­sji popo­ro­do­wej i nie­po­ko­jów mło­dej mamy? Czy odci­nek wniósł coś cie­ka­we­go do tema­tu, czy raczej idzie utar­ty­mi ścież­ka­mi? Dla­cze­go odci­nek szó­sty koja­rzy się Jerry’emu z „Archi­wum X”, a Man­do z „Dro­gą bez powro­tu”? Jak Man­ny Coto pora­dził sobie nie tyl­ko ze sce­na­riu­szem, ale rów­nież reży­se­rią „Feral”? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Szcze­gó­ło­wą roz­pi­skę znaj­dzie­cie poniżej:

  • 0:02:53 – o twór­cach odcin­ków oraz omó­wie­nie „BA’AL”
  • 0:20:59 – odci­nek „Feral” oraz podsumowanie

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.