Oko kota

Film przed­sta­wia trzy opo­wie­ści peł­ne czar­ne­go humo­ru, gro­zy i napię­cia, któ­re łączy postać tajem­ni­cze­go kota. Nało­go­wy palacz jest ter­ro­ry­zo­wa­ny przez sze­fa kli­ni­ki anty­ni­ko­ty­no­wej. Hazar­dzi­sta mści się na kochan­ku żony. Mała dziew­czyn­ka wal­czy z okrut­nym trol­lem. W dzi­siej­szym odcin­ku powra­cam do bar­dzo bli­skie­go mi tema­tu fil­mo­wych anto­lo­gii opo­wie­ści z dresz­czy­kiem i oma­wiam pierw­szy film nakrę­co­ny według sce­na­riu­sza Ste­phe­na Kinga.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.