Kwiaciarenka

Twór­ca „Nie­złych zió­łek” wypu­ścił kolej­ną flo­ry­stycz­ną grę, tym razem o kwia­ciar­ni. Zasa­dy wyda­ją się pro­ste: pro­wa­dzi­my swo­ją kwia­ciar­nię, zbie­ra­my wazo­ny i sadzon­ki, a wszyst­ko po to aby zdo­być jak naj­wię­cej punk­tów. Sku­ra – wiel­ki miło­śnik zie­le­ni – nie mógł się oprzeć roz­gryw­ce! Dziś recen­zu­je dla Was kolej­ną bota­nicz­ną grę. Dowie­cie się tak­że, czy jego brat (któ­ry został zmu­szo­ny do par­tyj­ki „w kwiat­ki”) zagra jesz­cze kie­dy­kol­wiek w tę produkcję! 

Sku­rę moż­na wspie­rać na patronite.pl/Skura

Kwia­cia­ren­ka na BGG
Nie­złe ziół­ka na BGG
Audy­cja o Nie­złych Ziółkach

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.