John Wick Rozdział 2

Wasi ulu­bie­ni, seryj­ni pod­ca­ste­rzy na zle­ce­nie powra­ca­ją. Wypo­sa­żo­ny w kom­plet Gloc­ków (17, 26 i 34), tak­tycz­ne­go TTI TR‑1 AR-15  oraz strzel­bę Benel­li M4 Super 90 Jer­ry sta­nie naprze­ciw­ko uzbro­jo­ne­go w M4A1 i Kim­ber War­rio­ra Szy­ma­sa. Pano­wie zamie­rza­ją uzgod­nić mię­dzy sobą, co sądzą o nie­daw­nej pre­mie­rze kino­wej, tj. o fil­mie John Wick. Roz­dział 2. Jak wypa­da kon­ty­nu­acja hitu z 2014 roku? Czy zło­ta zasa­da sequ­eli zosta­ła w jego przy­pad­ku zacho­wa­na? Jak pre­zen­tu­je się cho­re­ogra­fia walk? Co wymy­śli­ła eki­pa od sce­no­gra­fii? Czy wpro­wa­dze­nie akcen­tów humo­ry­stycz­nych w tego rodza­ju fil­mie to dobry pomysł? Co nowe­go zapro­po­no­wa­li nam twór­cy i czy uda­ło im się zasko­czyć widzów? Co wspól­ne­go mają ze sobą Chri­stian Grey i John Wick? I w koń­cu: czy cze­ka­my na Roz­dział 3? Jeże­li chce­cie się tego dowie­dzieć, zaopa­trz­cie się w kami­zelkę kulo­od­porną, kask i słu­chawki. Wita­my ponow­nie w świe­cie zbrod­ni. Zemsty. I headshotów.

 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.