Krótki metraż cz. 1: FEWDIO

W sto siód­mym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Szy­mas opo­wia­da o pięt­na­stu fil­mach krót­ko­me­tra­żo­wych stwo­rzo­nych przez kolek­tyw począt­ku­ją­cych fil­mow­ców zna­ny jako FEWDIO. Czym stra­szą Day­walt, Schne­ider i spół­ka? Czy short to dobre medium dla kon­wen­cji hor­ro­ru? Jak Nawie­dzo­ny Mike zara­bia na życie? W jaki spo­sób moż­na uwspół­cze­śnić kla­sycz­ną opo­wieść pió­ra Poego? Tego wszyst­kie­go dowie­cie się z dzi­siej­szej audy­cji, któ­ra naj­praw­do­po­dob­niej zapo­cząt­ku­je cykl pod­ca­stów o hor­ro­ro­wych shortach.

Shor­ty, o któ­rych wspo­mi­nam w podcaście:

1. The Easter Bun­ny is Eating My Candy
2. Cre­ep
3. Bed­fel­lows
4. Viral
5. The Laun­dro­mat
6. Anni­ver­sa­ry
7. Door 17
8. Bre­ach
9. Moc­king­bird
10. Smo­ke
11. Cle­an­sed
12. Var­gel Geroth, Mon­ster from Hell
13. THE CELLAR
14. SCARE!
15. The Tale of Haun­ted Mike

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.